منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
دانلود گزارش تخصصی کاروفناوری

دانلود گزارش تخصصی کاروفناوری

گزارش تخصصی جذاب کردن کلاس درس

گزارش تخصصی جذاب کردن کلاس درس

دانلود گزارش تخصصی دبیر قرآن

دانلود گزارش تخصصی دبیر قرآن

اقدام پژوهی بهبود روخوانی دانش آموزان ادبیات فارسی

اقدام پژوهی بهبود روخوانی دانش آموزان ادبیات فارسی

دانلود مقاله پیامدهای گرم شدن زمين

دانلود مقاله پیامدهای گرم شدن زمين

داده کاوي، مفهوم و کاربرد آن در آموزش عالي

داده کاوي، مفهوم و کاربرد آن در آموزش عالي

دانلود مقاله کوپلینگ ها

دانلود مقاله کوپلینگ ها

دانلود مقاله ظهرنویسی برای وکالت

دانلود مقاله ظهرنویسی برای وکالت

گروه محصول -> -> ادبیات فارسی و عرب

مقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هاقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 32     کد محصول :4930      حجم فایل:37,41 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

 

 

چكيده

در تعريف واژه ي ادبيات، ماهيت، فوايد و نقش آن در زندگي بشر و نيز در حوزه ها و كاركردهاي عملي آن، از قديمترين زمان تاكنون مباحث گوناگوني صورت گرفته است؛ برخي آنرا به مفهوم اخلاقي و برخي در معاني ادبي و عده اي نيز به هر دو مفهوم اخلاقي و ادبي آن به كار برده اند.

اما امروزه ادبيات با ساير علوم جديدي چون روان شناسي، زبان شناسي و نقد ادبي پيوند خورده و اهميت والايي پيدا كرده است.

اگر ما يك سير اجمالي در آراء و نظريه هاي ادبي غربي ها داشته باشيم، با مطالعه ي آراء ادبي افلاطون، ارسطو، سيدني، جان درايدن، جانسن و كالريچ و ديگران در مي يابيم كه:

اولاً جريان فكري ادبي كه از ارسطو شروع و به كالريچ ختم مي شود، متناسب با شرايط فرهنگ اروپايي است؛ به ين صورت كه اگر در آراء آنها ابتدا موضوع اخلاقي در حوزه ي ادبيات داراي نقش و معناي خاصي بود، رفته رفته رنگ باخته و «لذت» جانشين «تعاليم اخلاقي» مي گردد.

ثانياً در تعريف ماهوي شعر و ادبيات با مشكلات و نارسايي هاي چندي روبه رو هستيم كه تعميم آن نظرها به آثار ادبي مهم دنيا، نه تنها مشكل، بلكه گاهي ناممكن و يا حداقل ضعيف مي باشد.

در اين مقاله ضمن تبيين و روشنگري جريانات تاريخي آراء ادبي غربي، كه از اخلاق به التذاذ و از ايضاح به ابهام مي گرايد، سعي شده با كمك از نظريه هاي ادبي خواجه نصير و بند كروچه و استفاده از مفهوم «شهود»، يك تعريف جامع و كاربردي تري از ادبيات ارائه شود تا گره گشاي بسياري از مشكلات ادبي و علمي ما باشد.

كليد واژه ها: آراء ـ ادبي ـ امروز ـ شهود ـ غرب ـ نقد ـ يونان

1ـ مقدمه

در تعريف واژه ي «ادبيات» و تبيين «ماهيت» و «رويكردهاي معرفتي» آن، از قديم ترين زمان ها تاكنون، مباحث گوناگوني از طرف صاحب نظران به عمل آمده است.

امروزه نيز با توجه به پيشرفت هاي علمي جديد و ورود آن به حوزه هاي علوم انساني و تعاملات اجتماعي و معرفتي آن با ادبيات، بيش از پيش توجه علما و انديشمندان علوم انساني را به خود معطوف داشته است.

"سقراط، افلاطون و ارسطو نخستين كساني هستند كه به طور رسمي درباره ي شعر و ادبيات، نظرهاي متقن و منتقدانه اي بيان كرده اند."(زرين كوب، ج1، 1361،ص 6).

"ظاهراً ارسطو هم اولين كسي بود كه آثار قوه ي ذوق و عقل انساني را، مانند آثار طبيعت، تابع قوانين و نواميس كلي شمرد و شعر و ادبيات را در زمره ي فعاليت هاي ذهني انسان و داراي وجود و ماهيت معرفتي به شمار آورد."(زرين كوب، ج2، 1361،ص829).

بررسي موضوع "وظيفه" و "كاركرد بيروني ادبيات"، تاريخ طولاني دارد؛ دانشمندان و نظريه پردازان مختلفي با تأثير از آراء ادبي افلاطون و به خصوص ارسطو، به طور عمده بيشتر بر جنبه هاي معرفتي ادبيات تأكيد داشته اند. اما از دوره‌ي رنساس به بعد، و با توجه به توسعه ي روز افزون پيشرفت هاي علمي و صنعتي در غرب، "نظريه پردازان ادبي اغلب از جنبه‌هاي معرفتي ادبيات دور شده و به برآيند لذّت و انفعال نفساني ادبيات، تأكيد بيشتري نموده و آن را از مظاهر و نمودها‌ي عيني و ذاتي ادبيات برشمردند."(رِنِه ولك، مورگان فوستر؛1370، صص 45-44).

تني چند از نظريه پردازان بر رويكردهاي عملي (Practic) ادبيات و جنبه هاي انساني و اجتماعي آن تأكيد داشته و مفهوم غايي و ماهيت دروني ادبيات را در ساختار عملي و عيني آن تعريف كرده اند. (سارتر؛1363،ص 29).

برخي نيز صرفاً جنبه ي زيبايي «ادبيات» را ماهيت اصلي آن بر شمرده اند؛ و به گفتة اِمِرسون1 (1882-1803)، «زيبايي» خودش را توجيه مي كند و در كنار هرگونه دفاعي كه از شعر به وسيله ي ارسطو، درايدن، كالريچ و ديگران به عمل آمده، بايد گفت كه « نخستين وظيفه و عمده‌ي شعر، وفادار ماندن به ماهيت خودش است.» (رنه وِلِك و آستن وارن؛ 1373،ص31).

عده اي نيز مانند ماثيو آرنولد (1888-1822)،  شاعر و منتقد، به بي طرفي اخلاقي ادبيات توجه داشتند. هدف آرنولد نيز نيل به «مجاهده ي بي طرفانه» و دست يابي به يك «محك عيني» در ارزيابي آثار ادبي بود. و در واقع نوعي تعادل و سازش بين مفهوم زيبايي (Beauty) و وظيفه ي اخلاقي (Duty) را تعليم مي داد.( زرين كوب؛ ج2، 1361،ص 503).

او در ماهيت اخلاقي ادبيات معتقد بود كه "شعر مي تواند جانشين مذهب شود." در مقابل بعضي ها نيز معتقدند كه «هيچ چيز در اين دنيا يا در آن دنيا، نمي تواند جانشين چيز ديگر باشد».(تي.اس.اليوت؛1933،صص 155-113).

با توجه به سوابق و پايه هاي تاريخي تحقيقات و پژوهش هاي انجام يافته در غرب، در مي يابيم كه در مطالعات و يا نظريه پردازي هاي آنان، تبيين روشن و گويايي از ماهيت اصلي و ذاتي ادبيات به عمل نيامده و در سير جريانات و نظريه پردازي هاي ادبي نيز، بيشتر بر جنبه هاي صوري و مادي سخن ادبي، از جمله موضوع « زيباشناختي» آن و در نهايت بر مفهوم «لذّت گرايي ادبي» تأكيد و توجه داشته اند.

در شرق نيز، از جمله در ايران، بخصوص در ميان حكما، صوفيه و اديبان ايراني، ماهيت سخن ادبي بيشتر بر جنبه هاي اخلاقي و نفساني آن استوار بوده است؛ در بين اعراب نيز، ابتدا صورت هاي مادي و زيباشناختي سخن ادبي مورد توجه قرار داشت. (تهانوي؛1346). عده اي نيز در تبيين ماهيت سخن ادبي، علاوه بر جلوه هاي زيباشناختي آن، موضوع تهذيب نفس و اهميت اخلاقي آن را نيز لازمه ي ذاتي سخن ادبي برشمرده اند.(جاحظ؛1266،ص132).

محققان و صاحب نظران ايراني هم تا حدود زيادي تأثيرات اخلاقي و نفساني ادبيات را جزء ماهيت ذاتي آن برشمرده و در اين مورد آراء مختلفي نيز بيان نـموده اند.(ابن سينا؛1953،ص162). عـده اي نيز به ماهيت تخيّل پردازي ، موزونـيت و جنبه ي هنري سخن ادبي و شعر استناد كرده و غايتي بالاتر از آن را متصور نشدند. (خواجه نصير طوسي؛1326،ص588).

به طور كلي در مجموع  آراء و نظريه‌هاي ادبي ايرانيان در گذشته نيز، يك نظريه و تعريف واحد و جامع الاطرافي كه بتواند ماهيت علمي و واقعي ادبيات و بخصوص شعر را تبيين نمايد، ارائه ننموده اند. لذا ما در اين پژوهش و بررسي، درصدد تبيين وارائه ي يك چارچوب منطقي و فراگيري، مبتني بر واقعيت هاي ذاتي و علمي ادبيات هستيم كه طي آن بتوانيم ضمن روشنگري، كاستي ها، معايب نظريه ها و آراء ادبي غربي ها، به تحليل منطقي ماهيت، فلسفه و اهداف ماهوي ادبيات نيز بپردازيم. براين اساس معتقديم كه:

-      آراء غربي ها در خصوص ادبيات، بيشتر بر جلوه هاي مادي و نفساني آن استوار مي باشد.

-      در نظريه هاي ادبي حكماي عرب و ايران نيز علاوه بر جلوه هاي زيباشناختي و هنري سخن ادبي، بيشتر بر جنبه هاي اخلاقي آن تأكيد شده است.

-      سخنان ادبي، بخصوص شعر، علاوه بر مباني ادبي و مفاهيم اخلاقي، از جنبه هاي شهودي و علمي نيز برخوردار مي باشد.

2ـ مواد و روش ها

روش پژوهش ما، بنا به اقتضاي ماهيت موضوع، تحليل محتوا (Content text) مي باشد كه طي آن ما در يك سير تاريخي و از قديم ترين زمان تا دوران معاصر، برجسته ترين آراء و نظريه هاي ادبي حكما، فيلسوفان و نظريه پردازان غربي، ايران و عرب را مورد بررسي و تحليل محتوايي و انتقادي قرار داده ايم. در اين روش، علاوه بر آشنايي با سوابق پژوهش موضوع، با سايه روشن ها و در نتيجه كاستي ها و معايب نظريه پردازان نيز آشنا مي شويم. و در پايان نيز با استفاده از اطلاعات و داده هاي به دست آمده و با عنايت به نظريه ي شهودي ادبيات، كه در عرفان و روان شناسي جديد و زيباشناختي علمي نيز مطرح است، به ارائه ي نظر جديدي در خصوص "شعر و سخن ادبي" پرداخته ايم.

3ـ نتايج و مباحث

3ـ1ـ آراء يونانيان و غربي ها در باب ماهيت سخن ادبي

سقراط، افلاطون و ارسطو نخستين كساني هستند كه به طور رسمي درباره ي شعر و ادبيات نظرهاي متقن و منتقدانه اي بيان كرده اند و ظاهراً ارسطو (321- 384 ق.م) اولين كسي بود كه آثار قوه، ذوق و عقل انسان را، مانند آثار طبيعت، تابع قوانين و نواميس كلي شمرد؛ او معتقد بود كه «شعر (ادبيات) از فعاليت هاي ذهني و امري است كه داراي وجود و ماهيتي است و بايد تحت تعمق و تفحص قرار گيرد».(زرين كوب؛ ج1، 1361،ص 6).

3ـ2ـ افلاطون و الهامي بودن شعر

افلاطون (347-427 ق.م) نيز، مانند استادش، سقراط، شعر و سخن ادبي را نتيجه ي قوه ي الهام و امري الهي و يكي از اسرار خدايان مي دانست؛ به نظر او شعر به وسيله ي «الهه ي شعر» بر قلب شاعر الهام مي شود. البته افلاطون در نظر خود، درصدد آن نبود كه مانند ارسطو، قواعد و قوانين خاصي براي شعر و ادب تنظيم نمايد.

افلاطون دو رساله به نام هاي فدروس (phaedrus) و ايون (Ion) دارد. وي در رساله ي فدروس، ضمن برشمردن چهار نوع جنون، يكي از آنها را «جنون شاعران» معرفي كرده و مي گويد: «نوع سوم شوريدگي، حال كساني است كه مسحور الهه هاي شعر و هنر و دانش شده اند».(ديويد ديچز؛ 1369،ص32). افلاطون در جاي ديگري، علاوه بر اينكه به "الهامي بودن موضوع شعر" اشاره مي كند، شاعران را نيز حلقه هاي ارتباطي بين زمين و عالم بالا معرفي مي نمايد؛ او در اين باره مي گويد:

« گمان مي كنم اكنون دريافته باشي كه آن شنوندگان، واپسين حلقه هاي زنجيرند كه نيروي مغناطيسي به آن منتقل مي شود و حلقه هاي ميانه، نمايشگران و راوياني چون تو و حلقه ي نخستين خود شاعر است. خدا نيروي خويش را به حلقه ي نخستين مي دهد و اين حلقه به حلقه اي ديگر مي پيوندد و هر حلقه اي، حلقه ي بعدي را به دنبال خود مي كشد». افلاطون؛1367،ص614).

البته بايد توجه داشت كه افلاطون در اثر معروف خود (مدينه ي فاضله)، كه در كتاب جمهور او گرد آمده، براساس نظريه ي مُثُلي خود، ضمن عدول از عقيده ي اول خود، با شاعران به مخالفت برخاسته و سخنان آنان را گمراه كننده و بيهوده شمرده است؛ وي افلاطون در اين باره مي‌گويد:

«گفتم كه همه ي شعرا، خواه از نيكوكاري، خواه از ساير موضـوعات سخن مي گويند، كاري جز تقليد اشباح انـجام نمي دهند و به حقيقت نمي رسند و مي توانيم بگوييم كه شاعر مقّلد هم مانند كسي كه حكومت و اختيار شهر را به دست مفسدين بسپارد و سكنه ي نيكوكار را هلاك كند، تخم فساد در روح افراد مي كارد و فقط جنبه ي غيرعاقله ي نفس انساني را خشنود مي سازد

 

 

برچسب ها:نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوینقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی عبدالحمیدنقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی حیات الدیننقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی محمد یاسین فهیمنقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی محمد عمر پاکستانینقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی تهراننقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی عبدالحقنقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی محمد عمر بلوچنقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی بلخینقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولویه شهرام ناظرینقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی عبدالحمید عروسینقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی عبدالحمید امام جمعه زاهداننقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی عبدالحمید اپاراتنقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی عبدالحمید و روحانینقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی عبدالحمید در تهراننقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی عبدالحمید زاهدانینقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی عبدالحمید مکارم شیرازینقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی عبدالحمید زهینقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی عبدالحمید حسن روحانینقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی حیات الدین صاحبینقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی حیات الدین بچه بازینقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی حیات الدین مزارینقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی حیات الدین Mp3نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوي حيات الدين صاحبينقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی صاحب حیات الدیننقد و تحليل آراءادبي غربي‌هاسخنرانی مولوی حیات الدیننقد و تحليل آراءادبي غربي‌هاعکس مولوی حیات الدیننقد و تحليل آراءادبي غربي‌هادرباره مولوی حیات الدیننقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی محمد یاسین فهیم Mp3نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هاالحاج مولوي محمد ياسين فهيمنقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولانا محمد ياسين فهيمنقد و تحليل آراءادبي غربي‌هاالحاج مولوی محمد یاسین فهیمنقد و تحليل آراءادبي غربي‌هاسخنرانی مولوی محمد عمر پاکستانینقد و تحليل آراءادبي غربي‌هابازار مولوي تهراننقد و تحليل آراءادبي غربي‌هاتالار مولوی تهراننقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوي نقشه تهراننقد و تحليل آراءادبي غربي‌هابازار پارچه مولوی تهراننقد و تحليل آراءادبي غربي‌هانقشه میدان مولوی تهراننقد و تحليل آراءادبي غربي‌هاآدرس تالار مولوی تهراننقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی عبدالحق حقانینقد و تحليل آراءادبي غربي‌هااردو قواعد مولوی عبدالحقنقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوي محمد عمر بلوچنقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولانا محمد عمر بلوچنقد و تحليل آراءادبي غربي‌هابیانات مولوی محمد عمر بلوچنقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی محمد عمر بلوچ Mp3نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولانا بلخی یا رومینقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولانا بلخی اشعارنقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوي بلخينقد و تحليل آراءادبي غربي‌هازندگینامه مولوی بلخینقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی محمد حنیف بلخینقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولويه شهرام ناظرينقد و تحليل آراءادبي غربي‌هاآلبوم مولویه شهرام ناظرینقد و تحليل آراءادبي غربي‌هادانلودآلبوم مولویه شهرام ناظرینقد و تحليل آراءادبي غربي‌هادانلود رایگان مولویه شهرام ناظرینقد و تحليل آراءادبي غربي‌هانام دیگر آلبوم مولویه شهرام ناظریمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولویمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی عبدالحمیدمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی حیات الدینمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی محمد یاسین فهیممقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی محمد عمر پاکستانیمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی تهرانمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی عبدالحقمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی محمد عمر بلوچمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی بلخیمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولویه شهرام ناظریمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی عبدالحمید عروسیمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدانمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی عبدالحمید اپاراتمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی عبدالحمید و روحانیمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی عبدالحمید در تهرانمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی عبدالحمید زاهدانیمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی عبدالحمید مکارم شیرازیمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی عبدالحمید زهیمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی عبدالحمید حسن روحانیمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی حیات الدین صاحبیمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی حیات الدین بچه بازیمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی حیات الدین مزاریمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی حیات الدین Mp3مقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوي حيات الدين صاحبيمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی صاحب حیات الدینمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هاسخنرانی مولوی حیات الدینمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هاعکس مولوی حیات الدینمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هادرباره مولوی حیات الدینمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی محمد یاسین فهیم Mp3مقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هاالحاج مولوي محمد ياسين فهيممقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولانا محمد ياسين فهيممقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هاالحاج مولوی محمد یاسین فهیممقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هاسخنرانی مولوی محمد عمر پاکستانیمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هابازار مولوي تهرانمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هاتالار مولوی تهرانمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوي نقشه تهرانمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هابازار پارچه مولوی تهرانمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هانقشه میدان مولوی تهرانمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هاآدرس تالار مولوی تهرانمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی عبدالحق حقانیمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هااردو قواعد مولوی عبدالحقمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوي محمد عمر بلوچمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولانا محمد عمر بلوچمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هابیانات مولوی محمد عمر بلوچمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی محمد عمر بلوچ Mp3مقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولانا بلخی یا رومیمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولانا بلخی اشعارمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوي بلخيمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هازندگینامه مولوی بلخیمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولوی محمد حنیف بلخیمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هامولويه شهرام ناظريمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هاآلبوم مولویه شهرام ناظریمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هادانلودآلبوم مولویه شهرام ناظریمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هادانلود رایگان مولویه شهرام ناظریمقاله نقد و تحليل آراءادبي غربي‌هانام دیگر آلبوم مولویه شهرام ناظری  
محصولات مرتبط
مقاله یغما شاعر خشتمال نیشابوری

مقاله یغما شاعر خشتمال نیشابوری

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:26799
  فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  :   بيش از 10 سال است كه يغما در نيشابور زندگي نمي كند و در هيچ جاي ديگر اين دنيا هم زندگي نمي كند . امروز اگر بخواهي او را ببيني با تمام كوشش نبوغ بشري ، باز هم كار به جايي نمي رسد . يغما 16 سال است كه روي در نقاب خاك كشيده حيدرش مي گفتند و خشتمال بود ، مرد بود و آزاده . در تمام روزهاي زندگيش كار كرد و در تمام ايام حياتش شعر گفت . او در جايي مي گويد : (( من از همان روزهاي كودكي كه...
مقاله هوشنگ ابتهاج

مقاله هوشنگ ابتهاج

قیمت: 29,000 ريال کد فایل:26798
  فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  :   هوشنگ ابتهاج امير هوشنگ ابتهاج، سايه، در ششم اسفندماه 1306 هجري شمسي در رشت به دنيا آمد، دورة تحصيلات ابتدايي و قسمتي از متوسطه را در مدارس رشت گذراند. وي كه از نوجواني شعرگويي را آغاز كرده بود، دورة دبيرستان را به پايان نرسانده به تهران مي‌آيد و در مدرسه « تمدن » نام‌نويسي مي‌كند و دو سال پياپي در كلاس پنجم متوسطه مردود مي‌شود و بعد هم به كلي درس و مدرسه را...
مقاله نیما یوشیج

مقاله نیما یوشیج

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:26797
      فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  :   از خلال گفت و گويي که با اين شاعر داشتيم، دريافتيم که با نگاهي چند سويه، خود افتخار مي کند که در کنار نيما بسيار چيزها را فرا گرفته و به گونه اي سرراست نيرو، خود را برترين شاگرد نيما مي داند. حتي معتقد است که بسياري از ديدگاه ها و رفتارهاي اجتماعي او در متن زندگي به هم پيوسته اش شباهت هاي عجيب با نوع نگاه و کردارهاي نيما دارد. با او نشستيم و گفتيم، از نيما،...
مقاله گزیده هایی از پند نامه فرید الدین عطار نیشابوری

مقاله گزیده هایی از پند نامه فرید الدین عطار نیشابوری

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:26796
    فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  :     نگاهی به زندگی عطار نیشابوری و آثار او: محمد ملقب به مزیر الدین و مشهور به عطار نیشابوری و شاعر و نویسنده مشهور ایرانی قرن ششم و هفتم قمری است. تاریخ تولد وی به درستی معلوم نیست ولی بر اساس شواهد حدود آن را می توان به سال 540 قمری دانست. در ( کدکن) از توابع نیشابور زاده شده است. پدرش پیشه عطاری داشت و عطار هم شغل پدر را انتخاب  نمود وبه عطاری شهره شد مادرش زنی...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

مقاله آمار اختلالات بدنی دربین دانش آموزان دختر و پسر

مقاله آمار اختلالات بدنی دربین دانش آموزان دختر و پسر

مقاله آمار اختلالات بدنی دربین دانش آموزان دختر و پسر

حجم:4748KB | بازدید :1338

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چكيده گرايش بسيار و روز افزون در خصوص نابهنجاري‌ها و اختلالات بد شكلي بدني(BDD)  باعث ايجاد ارزيابي‌ها و مطالعات بسيار شده است. اين پژوهش پيرامون مفاهيم اختلال و رشد و پيشبرد و ابزارهاي ارزيابي و نتايج...

دانلود مقاله مؤلفه‌هاي تشكيل‌دهنده‌ي پروژه java

دانلود مقاله مؤلفه‌هاي تشكيل‌دهنده‌ي پروژه java

دانلود مقاله مؤلفه‌هاي تشكيل‌دهنده‌ي پروژه java

حجم:4404KB | بازدید :2114

فایل ورد قابل ویرایش   یک زبان برنامه‌نویسی شئ‌گراست که برای اولین بار توسط جیمز گوسلینگ در شرکت سان مایکروسیستمز ایجاد شد و در سال ۱۹۹۵ به عنوان بخشی از سکوی جاوا منتشر شد. زبان جاوا شبیه به ++C است اما مدل شیءگرایی آسان‌تری دارد و از قابلیت‌های سطح پایین...

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

حجم:2897KB | بازدید :428

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده هدف این پژوهش تعیین مولفه های توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم و تدوین مدل مناسبی برای توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم تبریز می باشد. سئوالات پژوهش عبارتند از: 1- مولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم...

مقاله داوری اسکیت نمایشی

مقاله داوری اسکیت نمایشی

مقاله داوری اسکیت نمایشی

حجم:2200KB | بازدید :1004

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  :   داوری اسکیت نمایشی مبحث داوری رشته نمایشی اینقدر ساده نیست که بشه اینجا توضیح داد ولی به طور کلی درباره آن می نویسم داورانی که قبلا در کلاسهای داوری من بودن می دونن که حتی بعد از گذراندن دوره ۴٠ ساعتی باز...

چگونه فقط درعرض شش ماه مغناطیس پول و ثروت شوید

چگونه فقط درعرض شش ماه مغناطیس پول و ثروت شوید

چگونه فقط درعرض شش ماه مغناطیس پول و ثروت شوید

حجم:1520KB | بازدید :1475

شاه  راه  موفقیت  و  پول  و  ثروت  که شما را به سرزمین طلا می رساند     مژده                                                مژده فقط...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

 دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

حجم:1465KB | بازدید :538

دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت |خلاصه کتاب طهارت روح   دانلود سوالات و جزوه متنی کامل آزمون ضمن خدمت الکترونیک تربیت در پرتو عبادت کتاب طهارت روح استاد مطهری در ابتدای هفته معلم ثبت نام ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت فعالسازی شد. این ضمن...

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

حجم:1332KB | بازدید :398

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده هدف این پژوهش تعیین مولفه های توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم و تدوین مدل مناسبی برای توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم تبریز می باشد. سئوالات پژوهش عبارتند از: 1- مولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم...

مقاله دستگاه عصبي

مقاله دستگاه عصبي

مقاله دستگاه عصبي

حجم:1042KB | بازدید :1024

  فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  :   دستگاه عصبي  جانداران پر سلولي، براي ايجاد هماهنگي بين اندامهاي مختلف بدن خود نياز به دستگاههاي ارتباطي دارند.  دستگاه عصبي با ساختار و كار ويژه‌اي كه دارد در جهت ايجاد اين هماهنگي بوجود آمده و...