منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
دانلود گزارش تخصصی کاروفناوری

دانلود گزارش تخصصی کاروفناوری

گزارش تخصصی جذاب کردن کلاس درس

گزارش تخصصی جذاب کردن کلاس درس

دانلود گزارش تخصصی دبیر قرآن

دانلود گزارش تخصصی دبیر قرآن

اقدام پژوهی بهبود روخوانی دانش آموزان ادبیات فارسی

اقدام پژوهی بهبود روخوانی دانش آموزان ادبیات فارسی

دانلود مقاله پیامدهای گرم شدن زمين

دانلود مقاله پیامدهای گرم شدن زمين

داده کاوي، مفهوم و کاربرد آن در آموزش عالي

داده کاوي، مفهوم و کاربرد آن در آموزش عالي

دانلود مقاله سیستم تولید به هنگام

دانلود مقاله سیستم تولید به هنگام

دانلود مقاله مؤلفه‌هاي تشكيل‌دهنده‌ي پروژه java

دانلود مقاله مؤلفه‌هاي تشكيل‌دهنده‌ي پروژه java

گروه محصول -> تربیت بدنی و علوم ورزشی

مقاله تغذیه در ورزشقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 16     کد محصول :4662      حجم فایل:17,93 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

مقدمه

تعدادي از عوامل فيزيولوژيك، زيست شيميايي، روان شناختي و تغذيه اي كه ممكن است محدود كنندة عملكرد ورزشكار باشد تا كنون شناسايي شده است. ورزشكاران و مشاورين علمي و پزشكي آنان جهت نيل به موفقيت درصدد شناسايي اين عوامل و راه هاي به حداقل رساندن اثرات بالقوة آنها هستند. اين امر موجب به كارگيري گستردة راهبردهاي تغذيه اي با توجه به درجات مختلف كارايي شده است . به غذاها و اجزاي از آن ها كه مي توانند ظرفيت فرد را در اجراي كار بالا ببرند مواد نيروزا گفته مي شود (ويليامز، 1983). در يك سوي طيف مواد نيروزا، غذاهاي طبيعي و در سوي ديگر داروها قرار دارند: با اين همه، در اين بين تركيباتي نيز وجود دارد كه دسته بندي آن ها مشكل تر است، اين اصطلاح به شماري از غذاها، از جمله غذاهاي پركربوهيدرات (ويليامز، 1998)، و نوشابه هاي ورزشي محتوي كربوهيدرات – الكتروليت (مون و ئيروفس، 1998) كه تأثيرشان بر ظرفيت ورزشي قطعي است، اطلاق مي شود. با اين همه، معمولاً اين واژه به مواد يا تركيبات غذايي خاص اطلاق مي شود تا به غذاهاي كامل. ما در اين بخش به اين دسته از مكمل ها مي پردازيم.

ورزشكاري كه مكمل هاي غذايي استفاده مي كند غالباً مقادير زياد از حد آن را مصرف مي كند و معمولاً نگراني اصلي وي در مورد تاثير مكمل هاي مصرفي است: دانستن مقدار و زمان بندي مصرف مكمل ها و شرايط خاص ورزشي براي به حداكثر رساندن اثرات اين مكمل ها امري ضروري است. نگراني دوم به قوانين ممنوع كننده مصرف اين مواد از سوي مراجع حاكم بر ورزش مرتبط است كه مي تواند مانع از شركت ورزشكار در مسابقات شود. سومين، و شايد مهمترين مسئله، موضوع ايمني در مصرف مكمل هاست. اگر چه اين موضوع شايد مهمترين مسئله باشد، اما مصرف داروهايي كه عوارض جانبي زيانبار و شناخته شده اي دارند نشان مي دهد كه اهميت اين مسئله براي ورزشكاران كمتر است.

يك اصل عمومي آن است كه فرض كنيم اكثر مكمل هاي موثر با اصول ورزش مغايرت دارند؛ اين دسته شامل داروها و هورمون هاست. اكثر موادي كه ممنوع نيستند موثر هم نيستند؛ اين دسته شامل اكثر ويتامين ها و مكمل هاي معدني و فرآورده هاي گياهي است كه در فروشگاه هاي عرضه كننده مواد غذايي طبيعي فروخته مي شود. با اين همه، استثناهايي هم در مورد اين قوانين وجود دارد؛ اين دسته شامل كراتين، بيكربنات، و تعدادي از اسيدهاي آمينة منفرد و مواد غذايي آنتي اكسيدان است. همچنين مواد بينابيني نيز وجود دارد كه گاهي به آن ها "غذا داروها" گفته مي شود و از جملة آن ها مي توان به تركيباتي چون كافئين اشاره كرد كه در غذاهاي معمولي وجود دارد اما از آن به منظور كسب اثرات دارويي استفاده مي شود.

مصرف مكمل ها در ورزش امري رايج است. مطالعه اي جديد دربارة مصرف مكمل ها در بين يكصد ورزشكار سطح ملي نروژ در رشته هاي مختلف ورزشي نشان داد كه 84 درصد آنان بعضي از مكمل هاي ريز مغذي را مصرف كرده اند (رانسن همكاران، 1999) اكثر ورزشكاران از مكمل هاي متعدد استفاده كرده بودند، هر چند بسياري از آنان عادات غذايي داشتند كه تحت عنوان "نارضايتمندانه" توصيف مي شد و نشان مي داد كه توجه به رژيم غذايي طبيعي ممكن است رويكرد مفيدتري براي اين ورزشكاران باشد. با مرور مقالات منتشر شده در مي يابيم كه مصرف مكمل ها در ورزشكاران (46 درصد) شايع تر از جمعيت عادي (35 – 40 درصد) است، در حالي كه 51 درصد ورزشكاران نخبه از مكمل ها سود مي جويند (سويال و ماركرت، 1994). تمام اين تحقيقات نشان مي دهد كه شيوع كلي و انواع مكمل هاي مورد استفاده بر حسب نوع ورزش، جنسيت ورزشكار، و سطح مسابقات فرق مي كند. در بعضي از تحقيقات، 100 درصد وزنه برداران از بعضي از انواع مكمل هاي غذايي استفاده مي كرده اند (بورك و رد، 1993).

بررسي و مطالعة همة انواع مكمل هاي غذايي مصرفي ورزشكاران امري غير ممكن است، و به طور مشروح نمي توان به جز چند مورد را بررسي كرد. با اين همه، مد نظر قرار دادن بعضي از نمونه هاي خاص، اصول عمومي در ميل شديد به مصرف و ارزيابي كاربرد آن ها را نشان خواهد داد. در اين بازنگري بر سه دستة مهم مكمل ها تأكيد خواهد شد: آن هايي كه بر توليد و سوخت از انرژي تاثير ميگذارند، آن هايي كه ممكن است باعث پرورش عضله و توده كم چرب بدن شوند، و آن هايي كه مي توانند بر سلامت عمومي تاثير گذار باشند. ما در اينجا به مسائل مربوط به مصرف كراتين بيشتري مي پردازيم چرا كه اين توضيحات به بسياري از سوال هاي مرتبط با مصرف همة مكمل ها پاسخ خواهد داد.

مكمل هايي كه ممكن است تودة عضلاني را افزايش دهند

در ورزش هايي كه نياز به قدرت و توان بالايي دارد، داشتن تودة كم چرب بيشتر و خصوصاً وزن عضلاني بيشتر نقطة قوتي قطعي به حساب مي آيد. مصرف مكمل در ورزشكاران رشته هاي قدرتي امري رايج است و انواع مختلفي از مكمل ها در اين سطح مصرف مي شود. بعضي از مكمل هاي رايج به اختصار در زير شرح داده شده است، اما اين فهرست به هيچ عنوان جامع و كامل نيست.

پروتئين و اسيدهاي آمينه

اين ايده كه ورزشكاران به رژيم پر پروتئين نياز دارند في نفسه جذاب است، و در حقيقت شواهدي هم در دست است مبني بر اين كه در فعاليت هاي جسماني نياز به پروتئين افزايش مي يابد (لمون، 1995) بخش اعظمي از عضلات را پروتئين تشكيل مي دهد و در اجراي اكثر ورزش ها نقشي اساسي دارد. همچنين به خوبي مشخص است كه تمرينات منظم ورزشي اثراتي مشخص و ويژه بر سوخت و ساز پروتئين بدن دارد. تمرينات قدرتي منجر به افزايش تودة عضلاني مي شود كه نشان از افزايش ساخت اكتين و ميوزين دارد و چنين فرضي وسوسه انگيز به نظر مي رسد كه اين فرآيند به ميزان پروتئين موجود بستگي دارد. تمرينات استقامتي اثر كمي بر تودة عضلاني دارد، اما سبب افزايش پروتئين هاي ميتوكندريابي عضله به ويژه پروتئين هايي مي شود كه در سوخت و ساز اكسيداتيو سهيم هستند. تمرينات سخت نيز موجب افزايش ميزان آسيب هاي عضلاني، به ويژه در سطح ميكروسكوپي، مي شود و در ايفاي نقش پروتئين در فرآيندهاي ترميم و تجديد قوا مشخصاً مهم است.

تغييرات سازندة اين پاسخ تطابقي جنبة انتخابي داشته  و نسبت به محرك تمرين حالتي اختصاصي دارند. همچنين اين تغييرات به ميزان پروتئين موجود در رژيم غذايي بستگي دارد. پس مسئله علاقه ورزشكاران به رژيم هاي پر پروتئين ظاهراً پايه و اساس خوبي دارد و اعتقاد گسترده به آن بايد درست باشد. با اين همه، شواهدي قانع كننده وجود دارد مبني بر اين كه استفاده از مكمل هاي پروتئين براي ورزشكاران ضروري نيست. ميزان نياز روزانه افراد عادي به پروتئين موضوع تحقيقات گسترده اي بوده است. امروزه عموماً پذيرفته شده است كه مصرف روزانه 6/0 گرم پروتئين به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن در هر روز نيازهاي اكثر افراد را برآورد مي كند به شرط آن كه از منابع گوناگون پروتئين استفاده شده و انرژي مورد نياز فرد تأمين شود (لمون، 1991). با در نظر گرفتن تفاوت هاي فردي گوناگوني پروتئين هاي مصرفي، ميزان توصيه شدة روزانه در اكثر كشورها 8/0 گرم در هر كيلوگرم است.

سهم اكسيداسيون پروتئين ها در توليد انرژي در حين ورزش به حدود 5 درصد كل نياز انرژي كاهش مي يابد. در حال يكه در زمان استراحت به 10 تا 15 درصد (يعني عملكرد طبيعي پروتئين هاي حاد رژيم غذايي) بالغ مي شود، ولي سرعت مطلق سوخت و ساز پروتئين در حين ورزش افزايش مي يابد چرا كه ميزان آمد و شد انرژي در اين حالات بالاست (دوهم، 1986).

همين امر حداقل نياز روزانه به پروتئين را افزايش مي دهد، اما اين نياز وقتي برآورده مي شود كه رژيم غذايي مخلوط و هنجاري كه جوابگوي افزايش هزينه انرژي باشد مصرف شده باشد. با وجود اين رابطة روشن بين ميزان مصرف كلي انرژي و كفايت ميزان مصرف روزانة پروتئين، بسياري از ورزشكاران مقادير زيادي غذاهاي حاوي پروتئين و مكملهاي گران قيمت پروتئيني مصرف مي كند. مصرف حدود 400 گرم پروتئين در روز در بعضي از ورزش ها ديده شد و در رژيم غذايي بدنسازان سهم معمول پروتئين بيش از 20 درصد كل انرژي مصرفي بوده و گاهي به 40 درصد هم مي رسد (بورك و اينگ، 1994) در اين حالت دفع نيتروژن اضافي در صورتي كه عملكرد كليوي دچار اشكال باشد از نظر تئوري مشكل ايجاد خواهد نمود، اما شواهدي در دست نيست كه نشان دهد مصرف پروتئين اضافي دب ورزشكاران به هر طريق به سلامت آن ها ضربه زده است. (لمون، 1991)  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  مقاله تغذیه در ورزش  مقاله تغذیه در ورزشکاران  مقالات تغذیه در ورزش  تحقیق تغذیه در ورزش  دانلود مقاله تغذیه در ورزش  مقاله نقش تغذیه در ورزش  مقاله تغذیه ورزشی Pdf  مقالات تغذیه ورزشی  مقالات تغذیه ورزشکاران  مقاله در مورد تغذیه در ورزش  مقاله تغذیه در ورزش والیبال  مقاله در مورد تغذیه ورزشکاران  مقالات تغذیه در ورزشکاران  مقاله تغذیه ورزشکاران  مقاله تغذیه ورزشی  مقالات تغذیه و ورزش  دانلود تحقیق تغذیه در ورزش  دانلود مقاله تغذیه ورزشی  دانلود مقالات تغذیه ورزشی  دانلود مقاله نقش تغذیه در ورزش  دانلود مقاله تغذیه ورزشکاران  دانلود مقاله در مورد تغذیه در ورزش  دانلود مقاله تغذیه و ورزش  دانلود مقاله در مورد تغذیه ورزشی  تحقیق درباره نقش تغذیه در ورزش  تحقیق در مورد نقش تغذیه در ورزش  تحقیق نقش تغذیه در ورزش  مقاله در مورد نقش تغذیه در ورزش  تحقیق درباره ی نقش تغذیه در ورزش  تحقیق تغذیه ورزشی  مقاله درباره تغذیه ورزشی  مقاله انگلیسی تغذیه ورزشی  مقاله های تغذیه ورزشی  مقالات علمی تغذیه ورزشی  مقالات تغذیه ورزش  مقاله درباره تغذیه ورزشکاران  مقاله برای تغذیه ورزشکاران  تغذيه در ورزش  تغذیه در ورزشکاران  تغذیه در ورزش والیبال  تغذیه در ورزش بدنسازی  تغذیه در ورزش فوتبال  تغذیه در ورزش کشتی  تغذیه در ورزش شنا  تغذیه در ورزش بسکتبال  تغذیه در ورزش تکواندو  تغذیه در ورزش ایروبیک  تغذیه در ورزشکاران استقامتی  تغذیه در ورزشکاران حرفه ای  تغذیه در ورزشکاران قدرتی  تغذیه در ورزشکاران رزمی  تغذیه در ورزشکاران Ppt  تغذیه ورزشکاران در ماه رمضان  تغذیه ورزشکاران در ماه مبارک رمضان  تغذیه ورزشکاران در روز مسابقه  تغذیه ورزشکاران در رمضان  تغذیه مناسب در ورزش والیبال  تغذيه در ورزش بسكتبال  تغذیه ورزش والیبال  تغذیه ورزشی والیبال  تغذیه ورزشی در والیبال  تغذیه مفید در ورزش والیبال  مقاله تغذیه در ورزش والیبال  تغذیه در ورزش بدنسازی بانوان  تغذيه در ورزش بدنسازي  نقش تغذیه در ورزش بدنسازی  تغذیه مناسب در ورزش بدنسازی  تغذیه ورزش بدنسازی  تغذیه ورزشی بدنسازی  تغذیه برای ورزش بدنسازی  تغذیه ورزشی در بدنسازی  تغذیه در حین ورزش بدنسازی  تغذیه ورزشی در فوتبال  تغذيه ورزش فوتبال  تغذیه ورزشی فوتبال  تغذیه برای ورزش فوتبال  نقش تغذیه در ورزش فوتبال  تغذيه در ورزش كشتي  تغذیه ورزش کشتی  تغذیه ورزشی کشتی  فیزیولوژی و تغذیه در ورزش کشتی  تغذیه ورزشی در کشتی  نقش تغذیه در ورزش کشتی  تغذیه برای ورزش کشتی  تغذیه ورزش شنا  تغذیه ورزشی در شنا  نقش تغذیه در ورزش شنا  تغذیه مناسب در ورزش شنا  تغذیه برای ورزش شنا  تغذیه مناسب ورزش شنا  تغذیه مناسب در ورزش بسکتبال  تغذیه مفید در ورزش بسکتبال  تغذیه ورزش بسکتبال  تغذیه مناسب ورزش بسکتبال  تغذیه مناسب در ورزش تکواندو  تغذیه ورزش تکواندو  تغذیه ورزش ایروبیک  
محصولات مرتبط
مقاله فوائد ورزش

مقاله فوائد ورزش

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:25403
  فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  :     فوائد ورزش چيست؟   قلبي سالم براي شما مي سازد ورزش ماهيچه را ساخته و محکم مي کند و وقتي که شما ورزش مي کنيد در واقع در حال ساختن و محکم کردن عضلات قلب خود هستيد. يک قلب قويتر خون بيشتري را در هر بار(ضربه) پمپاژ مي کند و بنابراين همين  قلب با ضربات کمتر  همان ميزان خون را مي تواند پمپاژ نمايد. براساس تحقيقاتي که روي 13000 زن و مرد انجام شده احتمال بروز حمله...
مقاله فاكتورهاي بدني بسكتباليستها

مقاله فاكتورهاي بدني بسكتباليستها

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:25402
  فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  :     فاكتورهاي بدني بسكتباليستها آسیب ورزشی و پیشگیری از آن از مقولات مهم طب ورزش می باشد.آسیب های ورزشی خوشبختانه اغلب  بطور موثر درمان می شوند و اغلب افرادی که دچار صدمه دیدگی ورزشی می شوند به نحو رضایتبخشی دوباره به ورزش باز می گردند. از سویی بسیاری از صدمات ورزشی و عوارض ناشی از آن را می توان پیشگیری نمود. بطور کلی صدمات ورزشی یا بصورت حاد ایجاد می شوند...
مقاله علم تغذيه ورزشي

مقاله علم تغذيه ورزشي

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:25401
  فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  :     علم تغذيه ورزشي اين نوشته براي افراد عادي، ورزشكاران و مربيان است. بنابراين در نظر ندارد تا به بررسي روشهاي پيچيدة علمي موضوع بپردازد. ليكن شناخت اوليه از اين علم به منظور درك كلي تغذيهدرماني، ميتواند در عملكرد و فعاليت بدني مثبت فرد مؤثر باشد. علومي كه مورد بحث قرار ميگيرند: فيزيولوژي (فعاليت سلولي و هضم و جذب غذا) بيوشيمي (چگونگي تبديل غذا به انرژي به منظور...
مقاله صافي كف پا

مقاله صافي كف پا

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:25400
فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  :       کمتر مواردی پیش می آید که انسان در مورد نحوه راه رفتن خود فکر کند. اما  باید گفت فرآیند راه رفتن دارای یک مکانیزم نسبتاً پیچیده، بخصوص برای پاها می باشد. زیرا تمام وزن بدن به پاها وارد شده و منجر به حفظ تعادل آن می شود. از جمله بیماریهای شایع پا، صافی کف پا می باشد.در این بیماری، قوس کف پا صاف می شود. به كاهش ارتفاع قوس طول داخلي،صافي كف پا مي گويند. این اختلال...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

مقاله آمار اختلالات بدنی دربین دانش آموزان دختر و پسر

مقاله آمار اختلالات بدنی دربین دانش آموزان دختر و پسر

مقاله آمار اختلالات بدنی دربین دانش آموزان دختر و پسر

حجم:4748KB | بازدید :887

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چكيده گرايش بسيار و روز افزون در خصوص نابهنجاري‌ها و اختلالات بد شكلي بدني(BDD)  باعث ايجاد ارزيابي‌ها و مطالعات بسيار شده است. اين پژوهش پيرامون مفاهيم اختلال و رشد و پيشبرد و ابزارهاي ارزيابي و نتايج...

دانلود مقاله مؤلفه‌هاي تشكيل‌دهنده‌ي پروژه java

دانلود مقاله مؤلفه‌هاي تشكيل‌دهنده‌ي پروژه java

دانلود مقاله مؤلفه‌هاي تشكيل‌دهنده‌ي پروژه java

حجم:4404KB | بازدید :1742

فایل ورد قابل ویرایش   یک زبان برنامه‌نویسی شئ‌گراست که برای اولین بار توسط جیمز گوسلینگ در شرکت سان مایکروسیستمز ایجاد شد و در سال ۱۹۹۵ به عنوان بخشی از سکوی جاوا منتشر شد. زبان جاوا شبیه به ++C است اما مدل شیءگرایی آسان‌تری دارد و از قابلیت‌های سطح پایین...

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

حجم:2897KB | بازدید :311

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده هدف این پژوهش تعیین مولفه های توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم و تدوین مدل مناسبی برای توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم تبریز می باشد. سئوالات پژوهش عبارتند از: 1- مولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم...

مقاله داوری اسکیت نمایشی

مقاله داوری اسکیت نمایشی

مقاله داوری اسکیت نمایشی

حجم:2200KB | بازدید :688

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  :   داوری اسکیت نمایشی مبحث داوری رشته نمایشی اینقدر ساده نیست که بشه اینجا توضیح داد ولی به طور کلی درباره آن می نویسم داورانی که قبلا در کلاسهای داوری من بودن می دونن که حتی بعد از گذراندن دوره ۴٠ ساعتی باز...

چگونه فقط درعرض شش ماه مغناطیس پول و ثروت شوید

چگونه فقط درعرض شش ماه مغناطیس پول و ثروت شوید

چگونه فقط درعرض شش ماه مغناطیس پول و ثروت شوید

حجم:1520KB | بازدید :1081

شاه  راه  موفقیت  و  پول  و  ثروت  که شما را به سرزمین طلا می رساند     مژده                                                مژده فقط...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

 دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

حجم:1465KB | بازدید :344

دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت |خلاصه کتاب طهارت روح   دانلود سوالات و جزوه متنی کامل آزمون ضمن خدمت الکترونیک تربیت در پرتو عبادت کتاب طهارت روح استاد مطهری در ابتدای هفته معلم ثبت نام ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت فعالسازی شد. این ضمن...

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

حجم:1332KB | بازدید :274

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده هدف این پژوهش تعیین مولفه های توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم و تدوین مدل مناسبی برای توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم تبریز می باشد. سئوالات پژوهش عبارتند از: 1- مولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم...

مقاله دستگاه عصبي

مقاله دستگاه عصبي

مقاله دستگاه عصبي

حجم:1042KB | بازدید :644

  فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  :   دستگاه عصبي  جانداران پر سلولي، براي ايجاد هماهنگي بين اندامهاي مختلف بدن خود نياز به دستگاههاي ارتباطي دارند.  دستگاه عصبي با ساختار و كار ويژه‌اي كه دارد در جهت ايجاد اين هماهنگي بوجود آمده و...